کتاب‌های دکتر سید مهدی خاکزادیان

مشاهده وب سایت رسمی

مبانی کارآفرینی فناورانه

مبانی کارآفرینی

اصول انبارداری در سازمان‌ها

بنیان‌های نظری کار‌آفرینی

آموزش کارآفرینی با رویکرد پسا مدرن

راه اندازی کسب و کارهای جدید با نگاه کارآفرینانه

فرصت های کارآفرینی در هزاره سوم

کارآفرینی، نوآوری، اشتغال

اصول سرپرستی

شناخت میکروسکوپی چوب

شناسایی پهن برگان و سوزنی برگان

مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی صنایع چوب و کاغذ